آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Digoxin,Lanoxin
serum یا پلاسما
ایمونولوژی
نمونه باید 12 ساعت پس از مصرف دوز دارو جمع آوری شود
همولیز شدید
در4درجه سانتی گراد به مدت 7 روز و در منفی20 درجه سانتی گراد تا 6 ماه پایدار است