آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

DIRECT BILIRUBIN
بیلی روبین کونژوگه (مستقیم )
serum، ادرار، خون کامل
بیوشیمی
وابسته به کیت مورد استفاده و روش
همولیز و لیپمیک شدید
در دمای اتاق 6 ساعت، در 4 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت و در منفی20 درجه به مدت 30 روز
HPLC,Diazo reaction