آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Direct exam for leishmania
زخم، مخاط
انگل شناسی -سرولوژی
اسمیر یا کشت از زخم، ELISA