آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Dopamine 24hrs
حفظ آرامش توسط بیمار، ناشتائی شبانه، ادرار 24 ساعته
نمونه ادرای که بیش از 48 ساعت در یخچال نگهداری شده