آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Dopamine (Random)
30دقیقه داخل سانتریفیوژ یخچال دار در منفی 20درجه سانتی گراد
حفظ آرامش توسط بیمار، ناشتائی شبانه
همولیز و لیپمیک شدید
در دمای یخچال 6 ساعت، در فریزر تا 6 ماه