آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

double Marker
Sequential Maternal Screening Part 1, Stepwise sequential, Beta HCG free
در زمان بارداری بین 10 هفتگی تا 13 هفته و 6 روزگی میبایست انجام شود
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر