آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

dsDNA
بهتر است ناشتا باشد
مصرف داروهایی مانند هیدرالازین و پروکائین آمید
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
EIA, IFA, Multiplex flow Immunuassay