آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

EBV viral load
CSF , serum ، whole blood ، tissu ، plasma ، body fluid
مولکولی
خون همولیز شده/فریز شده ، ضد انعقاد نامناسب، ذوب و انجماد مجدد
7ساعت در دمای اتاق، 3 روز در 2تا 8 درجه، یک سال در منفی 20 درجه