آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Epinephrine
urine random or24 h
ادرار
بیمار در صورت اجازه پزشک 72 ساعت دارو نگرفته باشد و تحت استرس نباشد
7روز در 2-8 درجه ، 1ماه در منفی 20 درجه سانتی گراد