آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Erythrocyte sedimentation rate 1hour
whole blood EDTA
هماتولوژی
با توجه به شرايط ذكر شده در نگه داري نمونه ارسال انجام گردد
عدم مصرف داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی و استاتین ها
حجم ناكافي نمونه، هموليز، لخته، نمونه فريز شده
تا ۴ ساعت در دماي ۲۵-۲۰ درجه سانتيگراد،و ۶ ساعت در دماي ۴ درجه سانتي گراد
Modified westergren