آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Erythropoietin
هورمون شناسی
ترجیها نمونه گیری در صبح
همولیز شدید
تا زمان آزمایش در حرارت اتاق پایدار است اما اگر قرار است آزمایش بعدا انجام گردد بهتر است در یخچال قرار داده شود. نمونه در 4درجه ومنفی 20 درجه سانتی گراد تا 14 روز پایدار است