آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

estradiol (E2)
serum & plasma
هورمون شناسي
عدم رعايت شرايط ذكر شده، هموليز مشهود، ليپيميك، ايكتريك، حجم ناكافي نمونه
۱۲ساعت در دمای ۲۵-۲۰ درجه ۲روز در دماي۸-۲ درجه سانتيگراد، ۶ ماه در دماي ۲۰- درجه سانتيگراد