آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Fecal Imuno OB
Guaiac-based FOBT, Stool Occult Bood
میکروبیولوژی