آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Ferritin
عدم مصرف آهن
عدم رعايت شرايط ذكر شده، هموليز مشهود، ليپيميك، ايكتريك، حجم ناكافي نمونه
تا ۷ روز در دماي۸-۲ درجه سانتيگراد، ۱ ماه در دماي ۲۰- درجه سانتيگراد به دليل تبخير بايد ۲ ساعته بعد از خارج کردن از فریزر نجام شود