آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Fibrin Degrdation Product
Fibrin Split Product(FSP), Fibrin Breakdown Products
plasma Citrate
هماتولوژي
قبل از انجام آزمایش، متناسب با روش انجام و شرایط فیزیولوژیک تست، رژیم غذایی برای مراجعه کننده در نظر گرفته می‌شود. عدم مصرف داروهای باربیتورات، هپارین، استرپتوکیناز و اوروکیناز قبل از انجام آزمایش.
نمونه لیز شده لخته شده لیپمیک
۳روز در ۸-۲ درجه ، ۲۰روز در ۲۰- درجه
Latex agglutination, ممانعت از آگلوتیناسیون, آزمایش تجمع استافیلوکوکی