آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Fibrinogen activity
plasma Citrate
هماتولوژي
ضدانعقاد، نامناسب، هموليز، لخته، نمونه‌اي كه بيشتر از ۴ ساعت در دماي اتاق باشد
تا ۴ ساعت در دماي۲۵-۲۰ يا ۱ روز در دماي ۸-۲ درجه سانتيگراد، ۳۰ روز در دماي ۲۰- درجه سانتيگراد