آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Folic Acid
هورمون شناسی
ترجیحاً بیمار 8 ساعت ناشنا باشد. بیمار نباید قبل از انجام آزمایش مشروبات الکلی مصرف نماید. از مصرف قرص اسید فولیک قبل از انجام آزمایش اجتناب نمایید.
همولیز serum, نمونه پلاسما به غیر از پلاسمای هپارینه. نمونه هایی که برای بیش از 8 ساعت در معرض نور قرار گرفته اند. بیمارانی که در کمتر از 24 ساعت قبل از نمونه گیری رادیو ایزوتوپ دریافت کرده اند. برای مثال بیمارانی که اسکن ایزوتوپ و یا تست شیلینگ داشته اند.
نمونه در دمای اتاق تا 2 ساعت پایدار است.