آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Follicle_StmulatingHormone
هورمون محرک فولیکول
هورمون شناسي
نمونه فقط یک بار فریز شود
در دماي ۸-۲ درجه سانتيگراد
عدم رعايت شرايط ذكر شده، هموليز مشهود، حجم ناكافي نمونه،
تا ۱۴ روز در دماي۸-۲ درجه سانتيگراد، ۶ ماه در دماي ۲۰- درجه سانتيگراد
ECLIA/CLIA/EIA/RIA