آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Food allergy test
تست serumی غربالگری آلرژی،
3. اجازه دهید خون گرفته به مدت24 ساعت در دمای یخچال (8- 2 درجه ساتیگراد) بماند و تشکیل لخته دهد.
نیاز به ناشتایی نمی باشد.در صورت استفاده از روش‏هایی که براساس استفاده از مواد رادیواکتیو هستند، بیمار نباید در طی 24 ساعت قبل از نمونه گیری در معرض مواد رادیواکتیو قرار گرفته باشد.
1. serum های با همولیز و لیپمی شدید.2. نمونه ایکه چندین ساعت در دمای اتاق مانده باشد.
نمونه به مدت 2 روز در دمای 8oC و برای 14 روز در 20oC- پایدار است. در صورت نگهداری برای مدت طولانی تر آن را در 70oC- نگه دارید.
سنجش رادیو آلرگوسوربنت (RAST)