آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Fungi Skin Direct Exam
نمونه از محل مشکوک به آلودگی
میکروب شناسی
حداکثر 6ساعت در دمای محیط
در دمای محیط