آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Gabapentin
خون تام ، مایعات بدن ، ادرار رندوم یا ۲۴ ساعته
ادرار ۵۰ میلی لیتر ، سایر نمونه ها ۵ میلی لیتر
بیوشیمی