آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Gastrin
Gastrin-14, 17, 34
گاسترین، Gastrin, S
به مدت 12- 8 ساعت ناشتایی قبل از نمونه گیری لازم می باشد. نوشیدن آب مانعی ندارد.افرادی که الکل مصرف می نمایند می بایست 24 ساعت قبل از انجام آزمایش از مصرف الکل خودداری نمایند.
نمونه های غیر ناشتا
نمونه درC 4o به مدت 4 ساعت و درC -20oتا 30 روز پایدار است. برای نگهداری طولانی تر نمونه را در 70oC- نگه دارید.