آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

GBM Ab
ایمونولوژی
۵ روز در دمای ° ۸-۲ و ۳ ماه در دمای ° ۲۰-