آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Haptoglobin
در یخچال نگهداری شود
انتقال روی یخ
همولیز,لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه فریزشده
1هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-