آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HBsAb
ایمونولوژی
همولیتیک، لیپیمیک، ایکتریک
تا ۵ روز در دمای۸-۲ درجه سانتیگراد، و ۳ ماه در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد