آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HBV/CMV viral load
plasma، serum
مولکولی