آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HCV Genotyping
خون تام با ضد انعقاد EDTA، پلاسمای EDTA
مولکولی
همولیز,لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه فریزشده
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-