آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HDV Ab/IgM Test
خون تام با ضد انعقاد EDTA، پلاسمای EDTA
ایمونولوژی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود.
انتقال روی یخ
شرایط خاصی ندارد.
همولیز,لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه فریزشده
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
نتیجه این آزمایش به صورت مثبت یا منفی گزارش می‌شود. نتیجه منفی به معنای عدم وجود آنتی‌بادی‌های HDV IgM در خون و نتیجه مثبت نشان‌دهنده وجود عفونت حاد یا عفونت مزمن با IgM پایدار است.
این آزمایش با روش ایمونواسی آنزیم (EIA) یا آزمایش ایمنی سنجی آنزیمی انجام می‌شود. در این روش، آنتی‌بادی‌های IgM موجود در خون بیمار به آنتی‌ژن‌های ویروس متصل می‌شوند و سپس با استفاده از یک واکنش آنزیمی شناسایی می‌شوند.
آزمایش آنتی‌بادی ویروس هپاتیت D یا HDV Ab/IgM به منظور تشخیص عفونت با ویروس هپاتیت D انجام می‌شود و به ویژه برای تشخیص عفونت حاد HDV یا تمایز بین عفونت جدید و مزمن و ارزیابی عفونت همزمان با HBV (ویروس هپاتیت B) مورد استفاده قرار می‌گیرد.