آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HDV/HTLV viral load
plasma or serum
مولکولی
همولیز,لیپمیک،ایکتریک،تکرار نمونه فریزشده
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-