آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Hemoglobin Electrophoresis blood
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر