آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Hepatitis B Virus Core Antibody, IgM
همولیز,لیپمیک،ایکتریک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر