آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HIV Quantitative RNA PCR
HIV RNA PCR, HIV Viral Load Test, HIV-1 RNA Quantitative PCR
پلاسما
2.5 میلی‌لیتر در لوله‌های EDTA
ایمونولو‍ژی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود.
شرايط خاصي ندارد.
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
نتایج آزمایش معمولاً به صورت تعداد کپی RNA ویروس در هر میلی‌لیتر پلاسما گزارش می‌شود. محدوده تشخیصی این آزمایش بین 20 تا 10,000,000 کپی در میلی‌لیتر است. نتیجه "Not Detected" به این معناست که RNA ویروس HIV در نمونه یافت نشده است.
این آزمایش با روش RT-PCR انجام می‌شود. در این روش، RNA ویروس HIV از نمونه پلاسما استخراج و با از پرایمرهای خاص تکثیر می‌شود. سپس میزان RNA ویروسی با استفاده از سیگنال‌های فلورسانس اندازه‌گیری می‌شود.
این آزمایش برای اندازه‌گیری میزان RNA ویروس HIV در خون انجام می‌شود. این آزمایش برای ارزیابی میزان ویروس در بدن بیمار و پایش پاسخ به درمان ضدویروسی استفاده می‌شود.