آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HIV
plasma or serum
ایمونولو‍ژی
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-