آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HLA-ABDRβ1 PCR
'- HLA Typing - HLA-ABDRβ1 Genotyping
خون کامل در لوله EDTA
5 میلی‌لیتر
پیوند
شرایط خاصی ندارد
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
نتایج آزمایش به صورت انواع مختلف HLA گزارش می‌شوند. هیچ محدوده نرمالی برای این آزمایش وجود ندارد، زیرا نتیجه به شناسایی انواع خاص ژن‌های HLA مرتبط است.
Luminex , آزمایش با PCR انجام می‌شود. در این روش، DNA از نمونه خون بیمار استخراج شده و سپس با پرایمرهای اختصاصی، نواحی ژنی HLA-A, HLA-B, HLA-DRβ1 تکثیر می‌شوند. سپس محصولات PCR با استفاده از توالی‌یابی یا روش‌های دیگر آنالیز می‌شوند تا انواع HLA تعیین شوند.
این آزمایش برای شناسایی ژن‌های HLA-A, HLA-B, HLA-DRβ1 تجویز می‌شود. این آزمایش برای تعیین تطابق HLA در پیوند اعضا و ارزیابی بیماری‌های خودایمنی انجام می‌شود. موارد کاربرد: - تعیین تطابق HLA در پیوند اعضا - ارزیابی خطر بیماری‌های خودایمنی مانند دیابت تیپ ۱، آرتریت روماتوئید و بیماری سلیاک - تشخیص حساسیت به داروها و واکنش‌های آلرژیک