آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HLA-B27 Test
Human Leukocyte Antigen B27
خون کامل در لوله EDTA
5 میلی‌لیتر
پیوند
شرایط خاصی ندارد
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
نتیجه آزمایش معمولاً به صورت منفی یا مثبت گزارش می‌شود. نتیجه منفی نشان‌دهنده عدم وجود آنتی‌ژن HLA-B27 در خون و نتیجه مثبت نشان‌دهنده حضور این آنتی‌ژن و احتمال بالاتر بروز بیماری‌های خودایمنی مرتبط است.
Luminex, آزمایش با PCR انجام می‌شود. در این روش، DNA از نمونه خون بیمار استخراج شده و سپس با پرایمرهای اختصاصی، نواحی ژنی HLA-B27 تکثیر می‌شوند. سپس محصولات PCR با استفاده از توالی‌یابی یا روش‌های دیگر آنالیز می‌شوند تا انواع HLA تعیین شوند.
آزمایش HLA-B27 برای شناسایی وجود آنتی‌ژن HLA-B27 در سطح سلول‌های سفید خون انجام می‌شود. این آزمایش به‌خصوص در تشخیص و ارزیابی بیماری‌های خودایمنی مانند اسپوندیلیت آنکیلوزان و آرتریت واکنشی کاربرد دارد.