آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HLA-DRβ3 PCR
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-