آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HLAB5) Human Leukocyte Antigen B5 Test)
HLA-B5 Typing یا HLA-B5 Detection
معمولاً از خون یا بافت‌های دیگری مانند بافت‌های برداشته شده از دهان یا بافت‌های غشاهای مخاطی درون بدن استخراج می‌شود.
پیوند
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
اگر نمونه خون است بیمار باید ناشتا باشد
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
محدوده نرمال این آزمایش بسته به آزمایشگاه و تجهیزات مورد استفاده، متفاوت است.
با استفاده از دستگاه Luminex
تست HLA-B5، آزمایشی است که برای تشخیص وجود یا فقدان آنتی ژن HLA-B5 در بدن انسان استفاده می‌شود. این آنتی ژن یکی از ویژگی‌های ژنتیکی است که در سطح سلول‌ها وجود دارد و مرتبط با سیستم ایمنی بدن می‌باشد و معمولاً برای تشخیص اختلالات سیستم ایمنی و بیماری‌هایی مانند بیماری‌های التهابی، خودایمنی و در برخی موارد برای تشخیص بعضی از سرطان‌ها انجام می‌شود.