آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HLAB51 (Human leukocyte antigen B51) Test
HLA-B51 Typing یا HLA-B51 Detection
نمونه‌های خون، سلول‌های درگیر بیماری، یا بافت‌های مرتبط.
پیوند
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
اگر نمونه خون است بیمار باید ناشتا باشد
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
محدوده نرمال این آزمایش بسته به آزمایشگاه و تجهیزات مورد استفاده، متفاوت است.
با استفاده از دستگاه Luminex
تست HLA-B51 برای تشخیص ژن HLA-B51 انجام می‌شود که با برخی از بیماری‌های التهابی مزمن مرتبط می‌شوند، مانند بیماری بهجت، سندرم بهجت، و اختلالات دیگر.