آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Homocysteine
serum orplasma Heparin orEDTA ، urine
بیوشیمی
10 تا 12 ساعت ناشتایی
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-