آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Homogentisic Acid Test
ادرار رندم
بیوشیمی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
بیمار باید ناشتا باشد.
تاخیر در جمع‌آوری نمونه‌ها، عدم تمیزی نمونه، حجم ناکافی
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
برای یک فرد بزرگسال، کمتر از 8 میلی‌گرم در 24 ساعت است.
Tandem mass spectrometry: جداسازی و شناسایی ترکیبات مختلف با دقت بالا
تست اسید هوموجنتیزیک به منظور تشخیص بیماری آلکاپتونوریا انجام می‌شود که ناشی از اختلال در تبدیل تیری‌پیرووات به هوموجنتیزیک اسید در بدن است.