آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Howell-Jolly Body
whole blood EDTA
هماتولوژی
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
میکروسکوپ