آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HPV Genotyping Test
HPV Genotyping PCR Test
ترشحات ادراری-تناسلی، ترشحات زخم، نمونه ادرار و زگیل تناسلی
مولکولی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
در یخچال یا منجمد
نیاز به ناشتایی بیمار نیست. برای آقایان بهتر است نمونه مورد نظر بافت باشد و در صورت آزمایش بر روی ترشحات مایع منی امکان داشتن نتیجه منفی کاذب وجود دارد و نمونه مایع منی باید در کمتر از ۲۴ ساعت آزمایش شود.
تخریب DNA و وجود مواد مخرب در نمونه
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
048560-700 برای بررسی ژنوتیپ ,16 18 HPV
نتیجه این آزمایش به صورت مثبت یعنی وجود تیپ یا تیپ‌هایی از ویروس و منفی: عدم وجود ویروس گزارش می‌شود
ابتدا دی‌ان‌ای استخراج و سپس تست PCR انجام می‌شود
تست ژنوتایپینگ HPV یک روش تشخیصی است که برای تعیین نوع و ژنوتیپ ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در نمونه‌های بیولوژیک انجام می‌شود. این تست معمولاً در مواردی که پزشک مشکوک به عفونت HPV باشد، انجام می‌شود.