آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HPV IgG
plasma or serum
ایمنی شناسی
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-