آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HTLV Ab (1 & 2) Test
Human T-cell Lymphotropic Virus Type 1 and Type 2 antibodies
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
011260-700 برای HTLV-I و 029901-600 برای HTLV-II
محدوده نرمال برای این آزمایش بر اساس استانداردهای هر آزمایشگاه و تجهیزات مورد استفاده متفاوت است.
این تست بر اساس روش‌های ایمونوسوربانت الایزا و یا ایمونوکروماتوگرافی انجام می‌شود.
تست HTLV Ab (1 و 2) آزمایش خونی است که برای تشخیص آنتی بادی‌های مرتبط با ویروس‌های HTLV-1 و HTLV-2 انجام می‌شود. این تست در موارد مشخصی انجام می‌شود، از جمله: ۱. بررسی افرادی که مبتلا به ویروس HTLV باشند. ۲. بررسی کودکان متولد شده از مادرانی که قبلاً به ویروس HTLV آلوده بوده‌اند. ۳. بررسی افرادی که ظاهراً به بیماری‌های مرتبط با ویروس HTLV مبتلا هستند.