آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HTLV Ab ( 1 & 2 )
ایمنی شناسی
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-