آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

HTLV Ab
ایمنی شناسی
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-