آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Immunobead test
فلوسایتومتری