آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Inhibin A
ایمنی شناسی
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-