آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Inhibin B Test
Inhibin B assay یا Inhibin B immunoassay
سرم یا پلاسما
ایمونولوژی
آزمایش معمولاً بلافاصله انجام می‌شود
شرایط خاصی ندارد
نمونه لیپمیک یا ایکتریک. ذوب شدن مکرر نمونه
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-
محدوده نرمال اینهیبین B می‌تواند در طیف مختلفی از آزمایش‌ها و آزمایشگاه‌ها متفاوت باشد و بسته به شرایط و تجربه آزمایشگاه تعیین می‌شود.
از روش ایمونواسی که بر پایه واکنش آنتی‌بادی-آنتی‌ژن است، استفاده و سطح اینهیبین A در نمونه بررسی می‌شود مثل روش الایزا
تست اینهیبین B آزمایشی جهت اندازه‌گیری مقدار این هورمون در خون مردان و زنان است و معمولاً به عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد تخمدان و یا روند تولید اسپرم در مردان انجام می‌شود. همچنین می‌تواند برای ارزیابی نواقص تخمدان در زنان مورد استفاده قرار گیرد.