آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Insulin-like Growth Factor-1
serum & plasma EDTA
هورمون
نمونه لیپمیک یا ایکتریک
۳ هفته در دمای° ۸-۲، ۳ ماه در دمای ° ۲۰-